site loader
Song image
روایت های رنج زنان زندانی در زندان های حکومت اسلامی از شکنجه و اذیت و آزار جنسی

By - گزارش

روایت های رنج زنان زندانی در زندان های حکومت اسلامی از شکنجه و اذیت و آزار جنسی

More
Song image
بحران آب قطع مکرر برق حوادث کارگری اعتراض های شهروندان و…

By - خبرگزارش

خبر و گزارش 20210529 ژرف تر شدن روزبه‌روز بحران آب، مشکل شهروندان در قطع مکرر برق و اینترنت، اقتصاد ۵ سال آینده ایران، حوادث کارگری و مرگ در حین کار اتفاقی روزمره، اعتراض های کشاورزان شرق اصفهان،کارکنان رسمی صنعت نفت، حکم های بیدادگاه های رژیم، افزایش بهای نان، و …

More
Song image
بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

By - شکوفه منتظری

بیانیه ی جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

More
Song image
خاوران مکان یاد! تلاش رژیم برای محو آثار جنایت خود در خاوران

By - خاطره معینی

خاوران مکان یاد! تلاش رژیم برای محو آثار جنایت خود درگورستان خاوران

More
Song image
ترفند رژیم برای محو آثار جنایت خود در خاوران

By - شهین پویا

ترفند رژیم برای محو آثار جنایت خود در خاوران
کانون زندانیان سیاسی در تبعید. شهین پویا

More
Song image
شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی

By - حرف همسایه

نجل رحیم: آیا مغز ما به تنهائی تصمیم می گیرد
محمدعلی عموئی: شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی

More
Song image
اعلام محاکمه حمید نوری مظنون کشتار زندانیان سیاسی در دادگاه استکهلم از روز هشتم ژوئن 2021

By - ایرج مصداقی

اعلام محاکمه حمید نوری مظنون کشتار زندانیان سیاسی در دادگاه استکهلم از روز هشتم ژوئن 2021

More
Song image
اعلام محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم

By - ویدا رستم پور

اعلام محاکمه حمید نوری مظنون کشتار زندانیان سیاسی در دادگاه استکهلم از روز هشتم ژوئن 2021

More
Song image
این قصه نام ندارد. زن زندانی از دوران اسارتش سخن می گوید

By - ونوس ترابی

این قصه نام ندارد. ونوس ترابی
زن زندانی از دوران اسارتش سخن می گوید

More
Song image
امریکا و برجام،اعدام و زندان و بازداشت ها، فساد مالی در رژیم، مرگ دو دانش آموز و…

By - خبرگزارش

امریکا و برجام، خبرها از اعدام و زندان و بازداشت ها، فساد مالی در رژیم، مرگ دو دانش آموز در آتش سوزی مدرسه کانکسی، کمپین “من هم قربانی زنای با محارم هستم” ، یاد چند تن از رفتگان و …..

More