site loader
Song image
خوانش تکه‌هایی از فاجعه‌ی قتل هستی‌ نارویی در زاهدان توسط مرگ‌سرشتان جمهوری‌اسلامی

By - بهروز شیدا

هستی‌ی ما رفته است. خوانش تکه‌هایی از فاجعه‌ی قتل هستی‌ نارویی در جمعه‌ی خونین زاهدان توسط مرگ‌سرشتان جمهوری‌اسلامی

More
Song image
16 آذر امسال روز دانشجو را با پشتوانه حافظه تاریخی در خیزش انقلابی جاری با شکوه برگزار کنیم

By - گفتار

16 آذر امسال روز دانشجو را با پشتوانه حافظه تاریخی در خیزش انقلابی جاری با شکوه برگزار کنیم
گفتار

More
Song image
شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی

By - حرف همسایه

نجل رحیم: آیا مغز ما به تنهائی تصمیم می گیرد
محمدعلی عموئی: شکنجه در رژیم های شاه و حکومت اسلامی

More