site loader
Song image
کارزار وکالت سیاسی، فرهنگ شبان رمه گی!

By - سعید افشار

سعید افشار: خوب بد زشت. کارزار وکالت سیاسی، فرهنگ شبان رمه گی!
نمایه 20230121

More
Song image
پشتیبانی از نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی ابدو” در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی.

By - ناصر زراعتی

پشتیبانی از نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی ابدو” در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی. گفتگو با ناصر زراعتی

More
Song image
خوب بد زشت! نمایه 20230114

By - نمایه

سعید افشار: خوب بد زشت! زشت و زیبای درون جنبش!
نمایه 20230114

More
Song image
16 آذر امسال روز دانشجو را با پشتوانه حافظه تاریخی در خیزش انقلابی جاری با شکوه برگزار کنیم

By - گفتار

16 آذر امسال روز دانشجو را با پشتوانه حافظه تاریخی در خیزش انقلابی جاری با شکوه برگزار کنیم
گفتار

More
Song image
از خدانور تا نسل زد، از دورنماهای جنبش انقلابی تا ترفندهای قدرت حاکمه ,…

By - جواد تسلیمی, سعید افشار

از خدانور تا نسل زد، از دورنماهای جنبش انقلابی تا ترفندهای قدرت حاکمه، از انتخابات  تا جنگ

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، جواد تسلیمی سعید افشار

More
Song image
خیزش انقلابی مردم در ایران و آسیب ها و بحران های اقلیمی

By - جواد آزادی

خیزش انقلابی مردم در ایران و آسیب ها و بحران های اقلیمی
گفتگو با جواد آزادی تحلیل گر مسائل زیست محیطی

More
Song image
کنش‌های دانشجویان در متن و بطن خیزش انقلابی  زن زندگی آزادی مسیرها و چالش‌ها؟

By - کاوه عباسیان

کنش‌های دانشجویان در متن و بطن خیزش انقلابی  زن زندگی آزادی

مسیرها و چالش‌های پیشِ روی جنبش دانشجویی، تقویت هم‌بستگی و کنش جمعی با چه راهکارهایی؟

گفتگو با کاوه عباسیان فعال پیشین دانشجوئی و سخنگوی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب

More
Song image
خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. از دستگیری های گسترده مبارزان تا مصادره جنازه ها و …

By - جواد تسلیمی, سعید افشار

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. از دستگیری های گسترده مبارزان تا مصادره جنازه ها

More
Song image
صدا است که می ماند! صداهایی از مزار جان فشانان

By - گزارش

صدا است که می ماند! تکثیر می شود …  صداهایی از مزار جان فشانان

مادران پدران فرزندان خواهران برادران دوستان رفیقان مردم …

گزارش

More
Song image
نگاهی به تظاهرات بزرگ و تاریخی ایرانیان در برلین در پشتیبانی از خیزش مردم علیه حکومت اسلامی

By - کیومرث نقی پور

نگاهی به تظاهرات بزرگ و تاریخی ایرانیان در برلین در پشتیبانی از خیزش مردم علیه حکومت اسلامی

More
Song image
خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” در ایران. اتحاد در جنبش چگونه؟

By - بهروز فراهانی

خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” در ایران. اتحاد در جنبش چگونه؟

More
Song image
خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” در ایران. فرزین ایران فر جواد تسلیمی سعید افشار

By - گزارش گفتگو

خیزش انقلابی “زن زندگی آزادی” در ایران. فرزین ایران فر جواد تسلیمی سعید افشار

More