site loader
Song image
از بورژوازی و رهبری با وکالت سیاسی تا چالش های اتحاد چپ و سوسیالیستی

By - بهروز فراهانی

جدال گفتمان ها و آلترناتیوها در خیزش جاری زن زندگی آزادی
از بورژوازی ضدانقلاب و رهبری با وکالت سیاسی تا انقلاب و چالش های اتحاد چپ و سوسیالیستی
نقدونظر با بهروز فراهانی

More
Song image
نگاهى به برخى از ويژگي ها و دستاوردها و گسست های جنبش زن زندگى آزادى

By - جواد تسلیمی

نگاهى به برخى از ويژگي ها و دستاوردها و گسست های جنبش زن زندگى آزادى
جواد تسلیمی

More
Song image
پیام شب یلدا، پیروزی روشنایی بر تاریکی. حکومت اسلامی یک نابهنگامی تاریخی!

By - على حصورى

حکومت اسلامی یک نابهنگامی تاریخی! پیام شب یلدا، امید پیروزی نور و روشنایی بر سیاهی و تاریکی
غزلی از حافظ بزرگ ترین هنرمند تاریخ ما. گقتگو با دکتر علی حصوری پژوهش گر تاریخ

More
Song image
هنر مرهمى بر زخم هاى خاطره، نقش و كاركرد هنر اعتراضى در جنبش انقلابى “زن زندگى آزادى”

By - جواد تسلیمی

هنر مرهمى بر زخم هاى خاطره، نقش و كاركرد هنر اعتراضى در جنبش انقلابى “زن زندگى آزادى”
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی

More
Song image
جام جهانى فوتبال قطر 2022: تيم ملى، يا تيم ملا؟ يك پرسش نادقيق

By - جواد تسلیمی

جام جهانى فوتبال قطر 2022: تيم ملى، يا تيم ملا؟ يك پرسش نادقيق
گفتار: جواد تسلیمی

More
Song image
جام جهانى فوتبال قطر 2022: آفرينش مكرر زيبايى بر كالبدهاى بيجان كارگران مهاجر

By - جواد تسلیمی

جام جهانى فوتبال قطر 2022: آفرينش مكرر زيبايى بر كالبدهاى بيجان كارگران مهاجر

More
Song image
هم اندیشی چپ فراخوان جمعی از کنش‌گران چپ، سوسیالیست و کمونیست

By - همایون ایوانی

هم اندیشی چپ. گفتگو با همایون ایوانی
فراخوان جمعی از کنش‌گران چپ، سوسیالیست و کمونیست از گرایش‌های نظری و نسل‌های مختلف جنبش

More
Song image
خشم و نفرت. گپ و گفت فرزین ایران فر و سعید افشار همراه با شعر نفرت می کنم یداله رویائی

By - گفت و گو

خشم و نفرت. گپ و گفت فرزین ایران فر و سعید افشار
همراه با شعر بیانیه نفرت می کنم یداله رویائی

More
Song image
زمینه ها و ریشه های جباریت و استبداد در ایران چگونه می توان از چرخه استبداد جلوگیری کرد؟

By - عزت مصلی نژاد

زمینه ها و ریشه های جباریت و استبداد در ایران
چکونه می توان و باید از چرخه استبداد در ایران فردا جلوگیری کرد؟
گفتگو با عزت مصلی نژاد نویسنده و پژوهش گر اجتماعی و کنش گر مدنی و فرهنگی

More
Song image
بحث ها پیرامون زندگی ادبی سیاسی هوشنگ ابتهاج شاعر پس از خاموشی اش

By - فرزین ایران فر

بحث ها و بگو مگوها پیرامون زندگی ادبی سیاسی اجتماعی امیر هوشنگ ابتهاج شاعر پس از خاموشی اش

More
Song image
نسبت انقلاب مشروطه با روشنفکران روحانیان توده مردم سلسله قاجار و پهلوی و انقلاب بهمن 57

By - گفتار

نسبت انقلاب مشروطه با روشنفکران روحانیان توده مردم سلسله قاجار و پهلوی و انقلاب بهمن 57

More
Song image
نگاهی به جنبش مشروطه و کشاکش نگرش ها و گرایش های موجود در آن

By - ناصر رحیم خانی

نگاهی به جنبش مشروطه و کشاکش نگرش ها و گرایش های موجود در آن

More
Song image
دین سیاست خشونت. نگاهی تاریخی به دین و چگونگی برخورد و مواجهه با آن

By - سعید افشار

دین سیاست خشونت. سعید افشار
نگاهی تاریخی به دین و چگونگی برخورد و مواجهه با آن

More
Song image
نگاهی به وضعیت سیاسی اجتماعی ایران و راهکارهای مبارزه و گذر از حکومت اسلامی

By - کاظم کردوانی, محمدرضا شالگونی

نگاهی به وضعیت سیاسی اجتماعی ایران امروز و راهکارهای مبارزه و گذر از حکومت اسلامی
گفتگو با کاظم کردوانی و محمدرضا شالگونی

More
Song image
فرهنگ سیاسی ایرانی و باز تولید پدیده حمید نوری،یک بررسی جامعه شناسانه

By - محمود صباحی

فرهنگ سیاسی ایرانی و باز تولید پدیده حمید نوری،یک بررسی جامعه شناسانه

More
Song image
گردهم آیی جمهوری خواهان دمکرات و لاییک. تاملی بر مفهوم جمهوری دموکراسی و لاییسیته

By - شیدان وثیق

گردهم آیی جمهوری خواهان دمکرات و لاییک. تاملی بر مفهوم جمهوری دموکراسی و لاییسیته
گفتگو با شیدان وثیق

More