site loader
Song image

زمینه های قدرت گیری بورژوازی درباری در ایران و شرایط شکل گیری آلترناتیو چپ و گسترش گفتمان سوسیالیستی

By - بهروز فراهانی

زمینه های قدرت گیری بورژوازی درباری در ایران و شرایط شکل گیری آلترناتیو چپ و گسترش گفتمان سوسیالیستی
نقدونظر با بهروز فراهانی: رقابت و نبرد گفتان ها و آلترناتیو ها

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.