site loader

کرونا

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به هشدار مقام های بهداشتی گفت که باز گشایی مدارس ،مسافرت های آخر تابستان ،برگزاری امتحانات کنکور و برگزاری مراسم محرم منجر به پیک مجددی شد که متاسفانه باز از همان نقطه یی که در این ۷تا۸ماه تجربه داشتیم ضربه خوردیماو با انتقاد از عملکرد مسئولان در ایران میگوید اقدام عملی مناسبی از سوی تصمیم گیران برای کنترل بیماری ها صورت نمی گیرد او پیش بینی می کند اگر به همین روال پیش برویم تا آبان به آمار روزانه ۶۰۰مورد مرگ برسیم

اعتصاب پرستاری

پرستاران بیمارستان روحانی با حضور در محوطه بیمارستان جهت مطالبات معوقه (پرداخت اضافه کاری و کارانه)خواستار پاسخگویی رئیس دانشگاه شدند یکی از پرسنل بازگو میکرد کل فروردین خانه نرفتیم کار کردیم بیمار شدیم صدهزار تومان به حساب ما واریز کردند