اطلاعیه کمیته موقت هماهنگی برای ایجاد “بلوک متحد سوسیالیستی”

اطلاعیه کمیته موقت هماهنگی برای ایجاد “بلوک متحد سوسیالیستی” رفقای گرامی! اوضاع جامعه و شرایط فاجعه‌بار زندگی مزد و حقوق‌بگیران و فلاکت دامن‌گیر زحمتکشان از یک‌سو و عدم انسجام و پراکندگی طبقه‌‌ی کارگر و فرودستان شهری و روستایی از سوی دیگر، ضرورت اتحاد عمل‌های پایدار و انسجام بیشتر نیروها و فعالین کمونیست را بیش از … ادامه خواندن اطلاعیه کمیته موقت هماهنگی برای ایجاد “بلوک متحد سوسیالیستی”